زمان مطالعه تقریبی: 4 دقیقه

مدیریت اطلاعات

در این پست به دنبال تعریف مفاهیم اساسی در مدیریت اطلاعات می باشیم ، باید توجه داشت که از لحاظ نظری و مفهومی نمی توان برای مدیریت اطلاعات (Information Managment) IM معنا و تفسیر مشخصی را عنوان کرد . سه دلیل عمده برای این موضوع وجود دارد :
الف ) تفاسیر متفاوتی از اصطلاح“مدیریت” وجود دارد که دلیل آن تفاوت در دیدگاه های مدیریتی می باشد .
ب ) تفاسیر مختلفی از اصطلاح “اطلاعات” را می توان یافت چرا که درست است که افراد مختلف اطلاعات را تبدیل یافته داده های خام با کمک دانش می دانند اما تعاریف آن ها از داده و چگونگی ایجاد آن و هم چنین دانش و چگونگی به کارگیری دانش متفاوت است .
ج ) تغییرات گسترده در ایده های “مدیریت اطلاعات” که باعث ایجاد اصطلاحات جدیدی گردیده است . بسیاری مدیریت اطلاعات را مهارت در انتخاب و استفاده از اطلاعات می دانند و بسیاری شیوه پردازش اطلاعات را مدیریت اطلاعات می پندارند .
نوآوری در شیوه های مدیریت باعث ایجاد تغییرات بسیاری در مدیریت اطلاعات شده است . امروزه مدیریت اطلاعات منعکس کننده راه حل های خلاقانه و نوآورانه در مدیریت است . امروزه مدیریت اطلاعات را “مدیریت منابع اطلاعات یک سازمان در جهت دستیابی به اهداف و مقاصد با استفاده از فرآیندهای مدیریتی مانند برنامه ریزی و کنترل ، به هدف تصمیم گیری مناسب و پیاده سازی کامل استراتژی سازمانی ” تعریف می کنند . در واقع مدیریت اطلاعات مترادف با انجام کارهای درست  بیان می شود و هدف نهایی آن بهبود بهره وری می باشد .
در یک تعریف ساده تر و آکادمیک می توان مدیریت اطلاعات را استفاده مناسب از ابزار و روش های فناوری اطلاعات و سیستم های مدرن برای پاسخگویی با نیازهای اطلاعاتی در مدیریت تعریف کرد . مدیریت اطلاعات یک شیوه چند منظوره است که اجزاء مختلف مدیریتی را در کنار یکدیگر برای دست یابی به هدف غایی سازمان قرار می دهد .
اما یک موضوع مهم این است که آموزش مدیریت اطلاعات به چه شکلی می باشد ؟
در پاسخ باید گفت برای کسب مهارت در مدیریت فناوری اطلاعات باید در زمینه های زیر به کیب دانش پرداخت :
سیستم های مدیریت اطلاعات ، روش های تجزیه و تحلیل سیستم ، سیستم های پشتیبانی تصمیم ، مدیریت پروژه و مسائل اقتصادی ، نوآوری در طراحی سیستم ، تجزیه و تحلیل سیستم ، هوش مصنوعی و تفکر طبیعی ، ارتباطات مدیریتی و تئوری اطلاعات .
مدیریت اطلاعات عبارت است از مجموعه ای از توصیه های سیستماتیک برای حل وظایف مختلف و پیچیده در یک زمان منطقی . از مدیریت اطلاعات می توان در :
  • طراحی سیستم های مدیریت تولید یکپارچه
  • سیستم های برنامه ریزی
  • مدیریت استراتژی و بازسازی استراتژیک شرکت ها
  • مدیریت مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار
استفاده کرد .
باز سازی استراتژیک را می توان مهم ترین کاربرد مدیریت فناوری اطلاعات دانست زیرا با بازسازی استراتژیک یک نهاد (سازمان) می توان انتظار تحول کیفی و نوآوری قابل توجهی را از آن سازمان داشت به گونه ای که بهره وری در ورودی ، خروجی و سایر فرآیندهای کاری به وضوح دیده شود .
عوامل بسیاری در مدیریت اطلاعات تاثیر می گذارند که باید به آن ها توجه کرد از آن جمله می توان به :
ساختار برنامه تولید ، ساختار تولید ، ساختار اطلاعات ، ساختار توابع کاری ، ساختار سازمانی ، ساختار تخصصی و کیفی ، ساختار مالی و ساختارهای فردی در تقابل دو طرفه اشاره کرد .
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که استفاده از مدیریت اطلاعات می تواند در بازسازی و نوآوری در فرآیندهای کسب و کار موثر واقع شود .
نویسنده وگردآورنده : مسعود معاونی ، رسول صدریان
منبع :
Information Management: Concept, Teaching, Applications
Prof. ing. Leo Vodáček,DrSc, Prague ,Prague Economic University, Faculty of Informatics and Statistics,Department of System Analysis

https://telegram.me/moaveni_ir