برچسب زده شده با : online-password-guessing
کم توجهی به حمله حدس آنلاین رمز عبور

کم توجهی به حمله حدس آنلاین رمز عبور (Online Password Guessing Attack): استفاده از بسیاری از رمزهای عبور مشابه در حساب های آنلاین راهی برای حدس زدن رمز عبور توسط مجرمان اینترنتی می باشد . نتایج تحقیقان انجام شده توسط کارشناسان امنیتی در انگلستان و چین نشان می دهد که تعداد زیادی از کلمه های […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری