مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری