برچسب زده شده با : ایمنی خودرو
معضل اخلاقی با خودروهای بدون راننده :چه کسی حفاظت می شود راننده یا پیاده ؟

منبع :موسسه ماساچوست نقل و بازتاب در وب سایت مهندس مسعود معاونی http://moaveni.ir جدیدترین مطالعات نشان می دهد که مردم درباره ستاریوهای ایمنی مربوط به خودروهای بدون راننده ، یک رویکرد متناقض دارند . این در حالی است که خودروهای بدون راننده باید به یک واقعیت در جاده ها تبدیل شوند . مردم در زندگی […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری