برچسب زده شده با : اکوسیستم طبیعی
صنعت گردشگری در ایران :

صنعت گردشگری در ایران : صنعت گردشگری در ایران بر مبنای سند چشم انداز ۲۰ ساله در بخش گردشگری و در افق ۱۴۰۴ می بایست حداقل ۲۰ میلیون گردشگر از بازار جهانی را سالیانه به خود جذب نماید . اما روند کنونی ، راه دشوار ایران را برای تحقق ۲ درصد از درآمد جهانی گردشگری […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری