برچسب زده شده با : اتصالات تصادفی
عملیات شبکه‌های عصبی

تا کنون توجه ما معطوف ساختار درونی یک نرون مصنوعی یا المان پردازشی بود. اما بخش مهم دیگری در مراحل طراحی یک شبکه عصبی نیز وجود دارد . در واقع هنر یک طراح شبکه‌های عصبی می‌تواند در چگونگی ترکیب نرون‌ها در یک شبکه ( Neuran Clustering ) ، متجلی شود.علوم بیولوژی نشان داده‌اند که کلاسترین […]

مهندس مسعود معاونی | آموزشی، تحلیلی،کارآفرینی،فناوری