برچسب: آسیب پذیری های پروتکل های امنیتی

اسفند ۵, ۱۳۹۶ / / آموزشی

استفاده از تجهیزات سیّار گوناگون در شبکه های ارتباطی باعث کاهش فاصله ها شده است و از طرفی باعث افزایش مخاطرات گردیده است . سازمان هایی که داده هایی را به اشتراک می گذارند ، سعی می کنند هزینه های خود را به حداقل برسانند و به همین دلیل معمولا به سراغ زیربناهای غیرقابل اعتماد می روند و این کار می تواند مقدمه ای برای ورود…

ادامه مطلب ......نگاهی به امنیت در شبکه های خصوصی مجازی(VPN)