حفاظت شده: طراحی یک طرح احراز هویت امن مبتنی بر بیومتریک در چندسرورهای ابری (saru kumari 2016-2017)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

مسعود معاونی نوشته شده توسط: