1

چارلی چاپلین

سخنان چارلی چاپلین

 

چارلی چاپلین :

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد ، میلیون ها جسد افتاد ولی بشریت معنای انسانیت را درک نکرد .

دیدگاهی دارید؟