1

هکر کیست و چگونه می توان یک هکر شد ؟

یک هکر کیست؟

یک هکر کیست و چگونه می توان یک هکر شد ؟

دیدگاهی دارید؟