1

هفت گام مطرح در یادگیری ماشین

هفت گام مطرح در یادگیری ماشین

۱-جمع آوری داده

۲-آماده سازی داده ها

۳-انتخاب مدل

۴-آموزش

۵-ارزیابی

۶-تنظیم پارمترها

۷-پیش بینی

دیدگاهی دارید؟