1

موفقیت !!!

موفقیت

بسیاری از افراد تصور می کنند موفقیت یک امر تصادفی است و بسیاری موفقیت را یک امر  مبتنی بر شانس می دانند . اما در این تصویر مشاهده می کنید که موفقیت یک فرآیند دراز مدت است که برای رسیدن به قله های موفقیت باید آن مراحل طی گردد .

این مراحل به طور کلی عبارتند از :

 • انگیزه

 • شناسایی خطرات

 • توجه به انتقادات

 • پذیرش شکست ها

 • پذیرش تغییرات

 • انظباط کاری

 • شجاعت

 • صداقت داشتن

 • تقویت عادات خوب

 • شب بیداری ها

 • انجام تعهدات

 • نوآوری ها

 • ماندگاری

 • موفقیت

دیدگاهی دارید؟