1

بهترین روش های یادگیری

بهترین روش های یادگیری

میزان یادگیرى در حالت هاى متفاوت :

۱۰% وقتى میخوانیم ،
۲۰% وقتى میشنویم ،
۳۰% وقتى میبینینم ،
۵۰% وقتى میبینیم و میشنویم ،
۷۰% وقتى بحث میکنیم ،
۸۰% وقتى تجربه میکنیم ،
۹۵% وقتى به دیگران یاد میدهیم .

دیدگاهی دارید؟